GedichteStart - Gedichte

   Wat brüllt de Storm?
         De Minsch is'n Worm!
   Wat brüllt de See?
         'n Dreck is he!

De Wind, de weiht, up springt de Floth
Un sett up den Strand ern natten Fot,
Reckt sik höger und leggt up't Land,
Patsch, ere grote, natte Hand.

De lütte Dik, dat lütte Dorp,
De Floth is daraewer mit eenen Worp.
Dar is keen Hus, dat nich wankt und bevt,
Dar wähnt keen Minsch, de morgen noch levt.

   Wat brüllt de Storm?
         De Minsch is'n Worm!
   Wat brüllt de See?
         'n Dreck is he!

Gustav Falke

Weitere Gedichte